Kázání

Archiv kázání

Kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

Promluva na slavnost Nejsvětějšího jména Ježíš - 3. ledna 2021

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Četli jsme před chvílí, jak malému chlapci, který se narodil v Betlémě, jak jsme to slavili před několika dny, osmý den po narození dali jméno Ježíš. To jméno si Maria s Josefem nevybrali sami. Byli to andělé, Boží poslové, kteří uložili Marii i Josefovi: „dáš mu jméno Ježíš“. Jméno Ježíš v hebrejštině znamená Bůh spasí, Bůh zachraňuje.

Jméno Ježíš je pro nás pro křesťany to nejdůležitější jméno. Od Ježíše máme všechno hlavní, co v životě potřebujeme: poznání Boha, odpuštění hříchů a sílu Božího Ducha. Spása znamená záchrana z našich lidských slabostí, kterých máme habaděj. Víra v Ježíše nás těch slabostí nezbaví okamžitě, ale dává nám sílu se s nimi potýkat. A to moc potřebujeme a jsme mu za to vděční.

Ty jsi nás, Pane Ježíši, naučil modlitbu Otčenáš a tvé jméno vyslovujeme v modlitbě Zdrávas Maria. Chceme ti důvěřovat a chceme tě volat, když jsme slabí. A za všechno ti děkujeme.

Pro ostatní:

Kdysi se 1. ledna, což je osmý den po Ježíšově narození, slavil svátek Obřezání Páně a jména Ježíš. Dnes si památku jména Ježíš připomínáme 3. ledna. V jezuitském řádu se tento den slaví jako slavnost, jako jmeniny, protože řád nese Ježíšovo jméno. První skupina budoucích jezuitů, když se jich lidé ptali, kdo jsou, nenašla jinou odpověď, která by lépe odpovídala tomu, jak sami sebe chápali, než že jsou společníky (tovaryši, druhy) Ježíše. Španělské compaňía se překládá latinským societas, což není vojenská jednotka, ale prostě společenství, společnost.

Biblická jména nejsou dávána jen tak. Vypovídají něco o svém nositeli. Jméno zastupuje člověka. V bibli se často mluví o jménu místo samotné osoby. Anděl řekl Josefovi: dáš mu jméno Ježíš, neboť „on spasí svůj lid od hříchů“. Marii řekl: „bude nazván Synem Nejvyššího“. Vyjádřil tím, kdo Ježíš bude. Že nás zachrání především od zhoubného vlivu hříchu a že bude Božím Synem, zachrání nás uzdravující mocí samotného Boha.  

V prvním čtení jsme četli starozákonní vyznání: „budu chválit tvé jméno, Bože“, to znamená: „budu chválit tebe, Bože“. Pavel nám pak v listě do Filip zanechal novozákonní vyznání: „Bůh mu dal Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno a každý jazyk musí vyznat: Ježíš Kristus je Pán.“ Ježíšovo jméno má tedy moc a svatost jako jméno Boží. Vyslovit jméno Ježíš znamená vyslovit jméno Boží. Titul „Pán“, řecky Kyrios“, je totiž používán pro překlad hebrejského vlastního jména Božího JHVH. „Ježíš je Pán“ je tedy první
a nejkratší vyznání křesťanské víry. Znamená vlastně: „Ježíš je Bůh“.

Jméno je krátké, snadno se pamatuje a může být vysloveno hned, rychle, i v nouzi. Proto Ježíšovo jméno slouží
i jako modlitba. Ve spiritualitě východních křesťanů se mluví o tzv. Ježíšově modlitbě, kdy člověk často, jaksi podvědomě i při jiných činnostech vyslovuje jméno Ježíš. S vdechem a výdechem. V posledních letech to tak dělá dost lidí i na tzv. latinském západě. Zkuste to na chvíli a zjistíte, jakou moc Ježíšovo jméno opravdu má. Je v něm skrytá moc obrovská a jemná, očišťující a uzdravující.

O jménu Ježíš kázal v 1. pol. 15. stol. v Itálii františkán Bernardin Sienský, a od něj pochází znamení kruhu paprsků slunce s písmeny IHS uprostřed. Písmena znamenají v řečtině jméno Iesus. Jméno Ježíš později uctíval i Ignác z Loyoly a s ním Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité dodnes používáme slunce s písmeny IHS jako svůj znak.

Ignác byl příliš praktický, než aby se jen klaněl. Chtěl následovat a konat. Žil podle Pavlových slov „Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.“ To je praktické vyznání víry jako způsobu života. Ignác chtěl žít Ježíšovým způsobem, a to v době, která Boha, Ježíše a svaté v monarchickém duchu uctívala, ale v tom uctívání se ztrácel prostý lidský, praktický a spíš demokratický charakter Ježíšova evangelia. Ježíš a jeho jméno mohou být i nám oporou, světlem a silou k obnově víry. Když v životě klesáme, Ježíš nás pozvedá, a když se ve víře příliš vzdalujeme zemi, Ježíš nás na ni vrací. Vždyť na zemi a mezi námi lidmi se narodil a kvůli nám po ní chodil. Ježíš nám svým lidstvím ukazuje cestu ke svému Otci, do nebe. V jeho lidství se setkáváme s Bohem. Pane Ježíši, máme tvé jméno
a v něm vše. Uč nás také smýšlet a konat jako ty. 

Publikováno: 04.01.2021 07:32
Aktualizováno: 10.01.2021 09:33