Kázání

Archiv kázání

Kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

Promluva na svátek Křtu Páně - 10. ledna 2021

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

Pro děti:

Od Štědrého dne jsme v evangeliích četli o tom, co se dělo kolem Ježíšova narození a po něm. Dnes už vidíme Ježíše jako dospělého muže, který přišel za Janem Křtitelem a nechal se od něho v řece Jordánu pokřtít. Kdo byl Jan Křtitel? Spravedlivý člověk, který káral nesprávný život a vyzýval ke změně života podle Božích přikázání. Přicházeli k němu lidé, kteří byli v srdci poctiví a chtěli žít podle Boha.

A právě mezi takovými upřímnými lidmi chtěl Pán Ježíš začít své kázání. Do té doby žil v Nazaretě se svou maminkou Marií a pracoval jako tesař. Lidem zvenku asi připadalo divné jen to, že se nežení.

Teď už Ježíš poznal, že má vystoupit na veřejnosti. A po křtu v řece mu to potvrdil hlas Boha, jeho Otce: „Ty jsi můj milovaný Syn.“

Bože, náš Otče, i nám říkáš, že jsme tvé milované děti, že nás máš rád. Máme z toho radost. Pomáhej nám, prosíme, žít dobrým a poctivým životem jako Pán Ježíš.

Pro ostatní:

Ve středu jsme, milí přátelé, slavili slavnost Zjevení Páně a četli jsme evangelium o příchodu tří mudrců od východu
do Betléma. Dnes jsme přítomni dalšímu zjevení Ježíše jako „Božího Syna“. Jsme u Jordánu. Když Ježíš vystoupil z vody, ve které byl pokřtěn, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a Boží hlas z nebe Ježíše povzbudil a posílil krásnými slovy: „Ty jsi můj milovaný Syn, tobě mám zalíbení.“

Každý člověk občas potřebuje povzbuzení a ujištění, že ho mají druzí rádi, že si ho váží. I Ježíš jako člověk takové velké povzbuzení od svého Otce potřeboval. Pocítil, že v jeho životě začíná něco nového. Že nadešel čas, aby vystoupil na veřejnost a začal veřejně kázat a konat, co cítil jako úkol daný od svého nebeského Otce. Věděl, že to nebude snadné, a jako člověk potřeboval vnitřní jistotu, že jeho poslání je opravdu poslání Boží a že Bůh je s ním.

Jako ve všech rozhodujících momentech evangelií zde vystupují všechny tři Osoby Boží Trojice. Boží dílo spásy je dílem všech tří božských Osob, ačkoli lidé mají před očima pouze Božího Syna Ježíše. Ježíš se jako člověk opírá
o poslání a lásku svého nebeského Otce a v nitru je posilován Duchem svatým.

Před Ježíšem stojí veliký úkol. Má lidu Starého zákona ukázat novou Boží tvář a dát jim nový úkol vyjít s Božím poselstvím ze svého světa mezi všechny lidi. Má dovršit Mojžíšův zákon a kázání proroků hlásáním nového zákona lásky k Bohu a bližnímu. Má zdůraznit Boží milosrdenství a tvůrčí moc Božího odpuštění. Má všem lidem zprostředkovat to, co sám zažíval: blízkost, lásku a přízeň Boží. Má v lidech probouzet vědomí nesmírné důstojnosti každého člověka a schopnosti napodobovat Boží velkorysost a trpělivost. Má všem lidem nabídnout nový život, který neudusí ani smrtí těla. Má svým životem dát všem lidem důkaz Boží lásky k nim.

Mezi poctivými a opravdovými lidmi, kteří se shromáždili kolem Jan Křtitele, našel Pán Ježíš své první následovníky
a učedníky. I my, když se na Ježíše díváme, cítíme se přitahováni tím a k tomu, co on prožíval. Skrze něj i nám patří
a nás povzbuzují Boží slova: „Ty jsi můj milovaný Syn, milovaná dcera, v tobě mám zalíbení.“ I my můžeme slyšet pozvání Jana Křtitele následovat Ježíše, který je větší než on, který přináší nejen zvěst prorockou, ale hlas Božího srdce.

„Pojďte k vodě. Hledejte Hospodina, který mnoho odpouští.“ volá prorok Izaiáš a my si při tom můžeme připomenout svůj křest a sílu Božího pozvání a důležitost našeho „ne“ všemu zlému a našeho „ano“ Bohu. Můžeme obnovit odhodlání a zápal Ježíšových učedníků, aby skrze něj i v nás mohlo působit Boží slovo a svlažovat zemi a vracet se s užitkem.

Když dnes obnovujeme svou víru v Ježíše jako Mesiáše, který se narodil jako člověk, rodí se i v nás nový Boží život, jak píše svatý Jan. Dostáváme sílu vítězit nad světem. Skrze vodu křtu dostáváme to, co nám Ježíš získal svou krví.
A jako Ježíše i nás posiluje Boží Duch. I my se můžeme opírat o Boží svědectví, o které se opíral Pán Ježíš.

Dobrý Bože, chceme se učit důvěřovat ti jako tvůj Syn. Jako on ti chceme svěřovat své životy, žít tvým životem
a chodit tvými cestami. Pomáhej nám jít a dojít k tobě. 

Publikováno: 10.01.2021 09:29
Aktualizováno: 10.01.2021 09:32