Kázání

Archiv kázání

Kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

Promluva na 7. neděli velikonoční B - 16. května 2021

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milé děti,
ve čtvrtek jsme slavili slavnost Nanebevstoupení. Pán Ježíš se po svém zmrtvýchvstání ještě čtyřicet dní ukazoval svým učedníkům. Připomínal jim, co je učil dřív, a učil je i nové věci. Dával jim svůj pokoj a odvahu. Povzbuzoval jejich důvěru. Pak z Olivetské hory odešel do nebe ke svému Otci, ale slíbil jim, že dostanou Ducha svatého. Jen se měli modlit. To učedníci udělali. Chtěli také nahradit Jidáše. Ten zradil a za peníze přivedl vojáky do Getsemanské zahrady. Nejhorší ale bylo, že nedokázal důvěřovat, že by mu Pán Ježíš odpustil, a vzal si život. Tak místo něj učedníci zvolili Matěje jako dvanáctého apoštola. Učedníků bylo tehdy asi sto dvacet mužů a žen i s Ježíšovou maminkou Marií.

Pane Ježíši, do příští neděle se chceme víc modlit za dar tvého Ducha. Potřebujeme tvou moudrost, sílu a pokoj, odvahu a důvěru, abychom zvládli všechno, co před námi každý den stojí. Ty nás chráníš od zlého a pomáháš nám. Dáváš nám každému nějaký úkol a pomáháš nám naše poslání naplňovat. Prosíme, uč nás být jako ty a jednou také přijít za tebou k Otci.

     Milí přátelé,
nacházíme se v těchto dnech ve zvláštním období. Stojíme mezi dnem, kdy Pán Ježíš vystoupil do nebe, a dnem, kdy jeho učedníky proměnil oheň a poryv Božího Ducha. Podle Ježíšova příkazu měli učedníci modlitbou posilovat svou důvěru, že slíbený Duch opravdu přijde. Nakonec to trvalo devět dnů. Odtud pochází zvyk modlit se za vážné věci tzv. novény, devět dnů po sobě. Oblíbené jsou například novéna odevzdanosti a novéna k Panně Marii rozvazující uzly.

Ze Skutků apoštolů víme, že se v tyto dny v Jeruzalémě modlili apoštolové a další učedníci, muži i ženy s Ježíšovou matkou Marií a dalšími jeho příbuznými. Dnes jsme četli, že jich bylo asi sto dvacet, to byla první církev.

Hned na začátku mezi sebou vybrali Matěje na uprázdněné místo dvanáctého apoštola. Iniciativu přednáší Petr, dva kandidáty vybírá celé společenství, a nakonec nechají prostřednictvím losu konečnou volbu na Bohu. Autorita hlavy církve, úloha celého společenství a prostor otevřený Bohu, to jsou dodnes v církvi základní prvky důležitých rozhodování. Tehdy byl počet dvanácti apoštolů doplněn a v dalších letech pak, jak církev rostla, musel být počet dvanácti zodpovědných v církvi rozšiřován. Matěj měl svědčit o Ježíšově zmrtvýchvstání.  O tom, že právě Ježíšův způsob života je novou a pravou cestou k Bohu, cestou k životu pro všechny lidi. Mohl svědčit, protože Ježíše znal. Znal jeho veřejný život, jeho ukřižování, vzkříšení i vstup do slávy.

I z nás se mohou stát Ježíšovi svědkové, když se učíme znát Ježíše z Písma svatého a ze zkušenosti a moudrosti církve. Boha nikdo nikdy nespatřil, píše svatý Jan. Božího Syna učedníci viděli a znali jako fyzicky přítomného.
Ale poté, co vstoupil do nebe, jsou učedníci najednou sami. Jako by nějak znovu prožívali Bílou sobotu mezi jeho smrtí a vzkříšením. Tehdy po Ježíšově pohřbu to byl jeden těžký den o samotě s otázkou: Takhle že by to mělo skončit? Teď to už není samota a navíc vědí, že nic nekončí, ale že má naopak něco začít. Sílu jim dává jejich nové společenství a Pánův slib, že dostanou pomoc shůry.

Určitě by stálo za to, kdybychom tyto dny očekávání Ducha brali vážně. Kdybychom se s důvěrou otevírali možnosti stvoření něčeho nového v nás, novému závanu a ohni Božího Ducha. Kdybychom vážně přijímali úkol stávat se svědky moci Ježíšova zmrtvýchvstání. Co nového potřebujeme, z čeho starého potřebujeme vykročit, co neživotného nechat za sebou? To jsou příhodné otázky pro chvíle ztišení a denního zpytování v těchto dnech očekávání.

Každý a každá z nás máme něco vlastního a osobního, ale určitě všichni potřebujeme znovu prožít, co Ježíš žil a co vyslovil apoštol Jan: že Bůh je láska. I pro mě, i v mém životě. Že se dotýká mého srdce, mého těla, že pozvedá mého ochablého ducha.

Během našich letošních dnů očekávání Ducha můžeme znovu objevit sílu usebrání a otevření mysli a srdce Bohu, sílu živé modlitby. Proč právě teď nezkusit, co nám možná už dlouho chybí a po čem vlastně toužíme, živou modlitbu? Vždyť v těchto dnech se po celém světě znovu modlí celá církev. A je květen, takže výslovně i s Pannou Marií.

Pán Ježíš nám svým vstoupením do nebe dává úkol učit se samostatnosti. Samostatnost není samota,
ani individualismus. Samostatnost znamená také vědomě přijímat a vytvářet společenství s Bohem i lidmi, a to je možné jen v Božím Duchu.

Pane, zachováváš nás ve svém jménu a modlíš se za nás, abychom byli plní tvé radosti i uprostřed zmatků tohoto světa. Chráníš nás od zlého a provázíš nás naší cestou po zemi s tebou a za tebou do nebe. Dáváš nám sebe, abychom dokázali žít v pravdě. Děkujeme ti. Ty jsi s námi, ať jsme i my s tebou. 

Publikováno: 16.05.2021 18:42
Aktualizováno: 16.05.2021 18:43