Kázání

Archiv kázání

Kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

Promluva na 1. neděli postní A - 6. března 2022

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin, přijetí čekatelů křtu)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
když se setkáváme s výrazným zlem, přichází nám na mysl odvěčná otázka: „Odkud se zlo bere a jak je možné se ním vypořádat?“ Křesťanská víra nám k tomu nabízí příběhy Písma svatého Starého a Nového zákona a církevní tradici jejich interpretace. Tři z nich jsme právě četli. Když jsme je slyšeli v minulých letech, mohly nám připadat neskutečné, vzdálené.  Dnes živě cítíme jejich naléhavost a můžeme znovu objevovat realismus a zároveň sílu a naději, kterou vyzařují.

Vždycky na začátku postní doby se my věřící vracíme ke kořenům našeho křesťanského postoje k životu a máme mezi sebou ty, kdo se připravují na křest. Ti se s těmito kořeny hlouběji seznamují. Navzájem si v tom pomáháme.

První čtení ze starozákonní knihy Genesis v prosté, ale výstižné zkratce vyjadřuje přesvědčení, že Bůh stvořil dobrý svět a dal člověku úkol, aby jej moudře spravoval. Strom života a strom poznání dobra a zla symbolizují dvě skutečnosti. Na jedné straně nejvznešenější účel lidského života, tj. rozeznávat dobro od zla a konáním dobra sloužit životu. Zároveň jsou však znamením pokušení svévolně si určovat, co je dobré a co zlé, a chtít panovat nad životem bez ohledu na jeho zákonitosti, bez ohledu na Boha.

Hadovi se povedlo do srdcí prvních lidí zasít nedůvěru a podezření vůči Bohu a touhu po božské moci bez Boha. To pak obrátilo jejich pozitivní pohled na život v pohled negativní a postupně to lidi vedlo a vede k dalším nepravostem až do dnešní doby. Říkáme, že jejich pádem je oslabena lidská přirozenost, a denně si to můžeme ověřovat.

Naproti tomu evangelium nám dnes staví před oči Ježíše Krista, nového Adama, který si dokáže udržet živé spojení s Bohem Otcem a důvěru k němu, a tím získává sílu odporovat zlu. Kristus nám svým životem, který vrcholí křížem
a vzkříšením, opět otevírá možnost pozitivního pohledu na svět a na Boha a možnost vítězit nad silami zla. Ježíš vnímá, rozlišuje a jedná. Obrací se k Otci a odvrací se od nepřítele. Říká nám tím: Obraťte se k dobrému Bohu a držte se ho za všech okolností.

Svatý Pavel nás ve druhém čtení ujišťuje, že právě Ježíš je ten, kdo spoutává moc zla odpoutanou Adamem a Evou. V jeho kříži se nám nabízí nový život a obnovuje se naše ztracené spojení s Bohem Otcem.

Proto se s Kristem ve křtu spojujeme, abychom se na jeho schopnosti křížem vítězit nad zlem mohli podílet. V době postu chceme své spojení s Kristem obnovit, abychom se vymanili ze své slabosti a žili z jeho síly.

Naše katechumeny i nás již pokřtěné dnešní Boží slovo posiluje. Povzbuzuje nás, abychom důvěřovali Ježíšovi a toužili po co nejužším spojení s ním – ve křtu, v modlitbě, ve nesení kříže, ve víře, naději a lásce, v konání dobrých skutků
a odmítání zla. Možná právě v posledních dnech výrazného vzplanutí zla můžeme znovu a lépe vidět a ocenit, co znamená dar křesťanské víry.

My, kdo jsme pokřtěni, obnovme svou důvěru v Kristovu moc a provázejme naše katechumeny, kteří dnes budou přijati za čekatele křtu a, dá-li Pán, o Velké noci pokřtěni. 

Publikováno: 06.03.2022 17:37
Aktualizováno: 06.03.2022 17:39