Kázání

Archiv kázání

Kázání za rok 2019 (zip 6,5MB).
Kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

Promluva na 4. neděli velikonoční C - 8. května 2022

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     Milí přátelé,
v 10. kapitole Janova evangelia se Ježíš ohrazuje proti zatvrzelosti těch, kdo nevěří jeho slovům a skutkům, kdo nevěří, že je Mesiáš, a ukládají mu o život. Děje se to v Jeruzalémě, v chrámě, nejprve o slavnosti stánků a potom o slavnosti posvěcení chrámu. Z této kapitoly čteme vždycky na 4. neděli velikonoční.

V cyklu A – Kdo vchází do ovčince dveřmi, je pastýř ... volá své ovce jménem … a ovce … znají jeho hlas … přišel jsem, aby měly život. V cyklu B – Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne … a za ovce dávám svůj život. A dnes v cyklu C – Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život.

Pán Ježíš mluví o sobě: „Jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce, dávám za ně svůj život a dávám jim věčný život.“

Ježíš také mluví o svých ovcích, o těch, kdo mu věří, mluví tedy také o nás, když říká: „Moje ovce mne znají, slyší můj hlas a jdou za mnou.“ Mluví o nás pochvalně, dává nám svou důvěru. Ježíš nám věří. Věří, že poznáme jeho hlas mezi tolika jinými hlasy, které se stále a tolika různými způsoby ucházejí o naši přízeň. Patříme k němu, ke svému pastýři. Jsme s ním spojení, jako je on spojen se svým Otcem.

V Horních Herlíkovicích u Strážného stojí pěkný secesní evangelický kostel. Za přechodem části obyvatel této obce od katolické víry stál kolem roku 1900 agilní místní hostinský Franz Erben. Tehdy to byl jeden hlas. Dnes na nás z internetu denně dotírají desítky ne-li stovky hlasů.

Co to znamená slyšet Ježíšův hlas, věřit v Ježíše, důvěřovat Ježíšovi? Znamená to důvěřovat svědectví jeho života a rozhodnout se jít v životě Ježíšovou cestou, důvěřovat v Boží pomoc a z této cesty neuhýbat.

Znamená to také důvěřovat církvi, důvěřovat pastýřům církve, kněžím, biskupům a papeži, svatému otci. A ještě něco většího: důvěřovat svědectví života mnohých věřících, svatých kanonizovaných i těch, které sami známe. Na světě ení žádná tak velká organizovaná skupina lidí, kteří se programově snaží žít dobře a konat dobro, jako je katolická církev. Znamená to také důvěřovat hlasu svého vyššího rozumu a hlasu svého srdce.

Pán Ježíš mluví také o Bohu, o svém Otci: Mé ovce, tzn. mé věřící, mi dal můj Otec … a z jeho rukou je nikdo nevyrve. Můj Otec mne zná a já znám jeho, já a Otec jedno jsme.

To, že věříme, je Boží dar. Kdo opravdu hledá pravdu a nejen výmluvy, ten dojde k Ježíšovi. Svědčí o tom i dojímavé příběhy o klikatých a nesnadných cestách současných konvertitů, které je přese všechny zákruty a překážky dovedly k pravdě, k Ježíšovi.

Prosme a snažme se, abychom byli společenstvím otevřeným a přijímajícím ty, kdo hledají Krista a víru v něj. Od roku 1990 jsou u sv. Ignáce každým rokem křtění dospělí, bude to už ke dvou stovkám lidí.

Obraz člověka jako ovce není příliš lichotivý, ale dnes znějí slova Pána Ježíše velmi povzbudivě: jsme schopní vnímat jeho hlas, jsme schopní Boha – capax Dei. A to je dobrá zpráva. Jsme stvořeni k Božímu obrazu, nežijme pod tento vznešený obraz. Buďme ovcemi přemýšlivými, samostatnými a spolupracujícími s Bohem i s lidmi. To bude pravá synodalita.

Přemýšlení nám někdy pomáhá, ale je také pravda, že nás někdy mate. Přicházejí neútěchy. Ale plete nás obvykle náš nižší rozum. V takovém případě pomáhá, když ztišíme otáčky nižšího rozumu a prostě děláme, co je potřeba dělat: důvěřujeme, modlíme se a pracujeme. Pak se probudí vyšší rozum a všechno zase začne dávat smysl. Vrátí se útěcha.

V dnešním prvním čtení jsme slyšeli o odporu, se kterým se křesťanství setkávalo od počátku na své pozemské pouti, ale druhé čtení nás povzbudilo líčením vítězné slávy, která čeká Beránkovy věrné, až se naplní čas.

Nenechme se mást zmatečností světa, držme se svého dobrého pastýře a učme se od něho spravovat jako dobří pastýři záležitosti, které jsou nám svěřené. A ti, kdo uslyší hlas volající je ke službě pastýřů Božího lidu, ať se nebojí a necouvají. Boží záležitosti potřebují někoho, kdo by se jim věnovat na plný úvazek, celým životem. Po vzoru našeho Pána, dobrého Pastýře Ježíše Krista. 

Publikováno: 09.05.2022 10:12