Zpravodaj - listopad

Requiem je oživení

Odpočinek hledáme, když potřebujeme nabrat síly; odpočíváme, abychom více žily. Jak je to jednoduché! Proč ale „requiem“ spíše vyvolává smutek? Přece se modlíme: „odpočinutí dej jim Pane!“ Čas zářivých stromů a padajícího listí nás vede k připomínání si smrtelnosti. Upravování hrobů očišťuje vzpomínky na život s našimi blízkými. Kéž by však na podzim nejen stromy, ale naše mysl stále více zářila světlem vzkříšeného Krista. Requiem, to je modlitba za ODPOČINUTÍ, tedy za lepší, silnější život!

Křesťané, promýšlejme svou víru v Krista moudrost Boží a Jeho přísliby. Ona mnohá zhudebněná „requiem“ mají těžké a úzkostné tóny v „Dies irae“ či v „Lacrimosa“ jen proto, aby nás probudily k rozumu a očistily srdce pro NEZAPOMÍNÁNÍ na cíl na příslib OŽIVENÍ u Boha. Mnoho pokřtěných a tím více nekřesťané Evropy se nedozvědělo a zapomělo na moc a slávu vzkříšeného Krista.

Průzkumy ukazují, že mnoho Evropanů věří v převtělování. Křesťanský náhled za oponu smrti je vnímám jako krutý. Učení církve, že každý má v tomto tak krátkém životě zodpovídat za celou svou věčnost, je z neznalosti odmítáno a mnozí sahají po asijských moudrostech. To, co se ale předkládá jako východní pravda, je vlastně naše západní myšlení. Předpokládá se totiž stěhování duše. Ale v hinduismu a buddhismu do dalšího života neprochází duše, někdo, neboť buddhismus směřuje k nic a hinduismus zná jen anonymitu. Reinkarnace je pro ně peklo Nicoty, trápení nesmyslného kola času. Reinkarnacionisté západu nám to ale představují jako celkem vzato příjemné cestování s rozkošnou přeměnou v jiné životy.

Tělo Kristovo zahrnuje však celé lidstvo a vytrhuje z nicoty. Mrtví nejsou mrtví. Modlíme se za ně a oni se modlí za nás. Naše modlitba za zemřelé a jejich modlitba za nás (o niž prosíme především světce) tvoří jakoby krev Církve. Modlitba, a především společná modlitba při mši svaté je spojení s Pánem života a všemi, kterým On dal jedinečný život – vždyť na mši mají účast živí i zemřelí pokřtění. V nesmírné jednotě Církve, Těla Kristova padá tíha prostoru a času: směřujeme k odpočinutí/oživení, věčnému Světlu.

                                                                                                                                             P. Josef Čunek SJ

Liturgický kalendář

První listopad, který letos připadá na neděli, slaví církev slavnost Všech svatých. V pondělí 2. listopadu si pak připomeneme všechny věrné zemřelé. V úterý památku sv. Martina de Porres, řeholníka.

Na středu 4. listopadu připadne památka sv. Karla Boromejského, arcibiskupa milánského (na obrázku). V pondělí 9. listopadu nás čeká svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě. V úterý památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Ve středu 11. listopadu bude památka sv. Martina a ve čtvrtek 12. listopadu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Den nato, v pátek 13. listopadu, si připomeneme českou světici Anežku Přemyslovnu. V úterý oslavíme památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice a v sobotu 21. listopadu svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Neděle 22. listopadu bude poslední nedělí liturgického roku a tudíž i slavností Ježíše Krista Krále. Na poslední den měsíce listopadu (pátek 30.) pak připadne svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Jezuitský liturgický kalendář

   Ve čtvrtek 5. listopadu vzpomeneme Všech svatých a blahoslavených Tovaryšstva Ježíšova. V sobotu 14. listopadu si připomeneme významnou postavu sv. Josefa Pignatelliho, jezuity spojujícího „staré“ Tovaryšstvo, rozpuštěné na nátlak evropských mocností v r. 1773, a „nové“ Tovaryšstvo, obnovené v r. 1814. V pondělí 16. listopadu si připomeneme jezuitské mučedníky sv. Rocha Gonzálese, Jana del Castillo a Alfonse Rodrígueze. V pondělí 23. listopadu bude nezávazná památka bl. Michaela Augustina Pro, kněze a mučedníka, a v úterý památku sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů – mučedníků. Ve čtvrtek 26. listopadu sv. Jana Berchmanse, řeholníka.


1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky (tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků) přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) je v tomto případě podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 25.10. do 8.11. je možné získat denně tyto odpustky při splnění tří obvyklých podmínek, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Na prosbu České biskupské konference totiž Apoštolská penitenciárie udělila v roce 2012 na dobu 7 let povolení, aby věřící v našich diecézích, kteří ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech 1.-8. listopadu, mohli zbožnou návštěvu hřbitovů, spojenou s plnomocnými odpustky pro duše v očistci, uskutečnit již od 25. října. K obvyklým podmínkám - svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl papeže a návštěva hřbitova - však tímto pro období před 1.11. přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době 1.-8. listopadu. 


Prosíme o pomoc pro vánoční výzdobu kostela. Máme přislíbené stromky z Panenských Břežan. Prosíme, zda někdo nemá možnost nám pomoci s jejich odvozem kolem 10. prosince - tedy auto schopné naložit stromky až 5m dlouhé. Děkujeme


Podzimní výlet

V sobotu 10. října 2015 se uskutečnil farní výlet do Zruče nad Sázavou a Žďáru nad Sázavou.                 

Prvním bodem našeho programu byl zámek ve Zruči nad Sázavou. Sychravé počasí, park se stromy zbarvenými do žluta a do červena, novogotický zámek... Jako bychom snad ani nebyli v Čechách, ale na anglickém venkovském sídle. Při prohlídce vzbudila mou plnou pozornost slova paní průvodkyně o tom, že se každé ráno u jídelního stolu scházeli členové rodiny majitele zámku, vyprávěli si zážitky z minulé noci či se svěřovali s nespavostí, a tento rozhovor nahrazoval zpověď, protože zámecká kaple je velmi malá a zpovědnice by se do ní nevešla; nejstarší člen rodiny pak dával rozhřešení a případně udílel tresty. Přiznávám, že logika tohoto výkladu mi dodnes zůstává utajena. Poté nás jmenovaná pracovnice upozornila na obraz Nejsvětější Trojice. Nejsem si zcela jistá, ale domnívám se, že obvykle se Nejsvětější Trojice nezobrazuje jako muž, žena a blonďaté dítko předškolního věku. Ale jinak byla paní průvodkyně velmi milá a ochotná.

Zručský zámek není pouze turistickou atrakcí. V  jeho části sídlí Městský úřad. Zdejší obřadní síň je využívána pro uzavírání sňatků a vítání občánků. Obřadní síň jsme měli možnost vidět, je docela pěkná, ale osobně si myslím, že svatba v kostele je vždycky mnohem hezčí.

Ve Žďáru jsme zavítali do místního zámku (dříve cisterciácký klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie, zrušen za Josefa II.) a do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Původně gotický areál kláštera prošel barokní přestavbou, na které se podílel významný architekt a stavitel Jan Blažej Santini-Aichel. Prohlídka zámku končila u Konvetského rybníka. Je to jediné místo ve Žďáru, ze kterého není pohled na nedaleký kostel sv. Jana Nepomuckého zastíněn paneláky nebo továrními komíny. Za normálních okolností je prý dojem ještě umocněn tím, že se kostel odráží na hladině rybníka. Měli jsme smůlu, v čase naší návštěvy byl rybník vypuštěný. Ale i tak měla neobvyklá scenérie své kouzlo.

Poslední zastávkou našeho výletu byl zmíněný poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, jeden z vrcholných Santiniho výtvorů, skvost barokní gotiky, od roku 1994 zařazený na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Santini se narodil s tělesnou vadou (byl ochrnutý na část těla), proto nemohl převzít otcovu kamenickou dílnu. Namísto kameníka se stal architektem. A dobře udělal. Při pohledu na Santiniho stavby nezbývá než souhlasit s tvrzením, že v baroku došlo ke skutečnému rozkvětu architektury a umění. Takže až vám bude někdo tvrdit, že baroko bylo dobou temna, víte kam ho máte poslat. Na Zelenou horu.

P.S. Velký dík všem, kteří se podíleli na tvorbě programu a organizačním zabezpečení výletu.

                                                                                                                                                                       Ivana Pavlečková


Setkání nad Starým zákonem

Naše první setkání bude v úterý, 3.listopadu. Je to v „dušičkovém“ období, a budeme se zamýšlet nad tématem věčného  života, jak jej chápou naši starší sestry a bratři ve víře, Židé. V biblicko – starozákonní době nebyla  žádná představa věčného života – ten, kdo žil dobře, tomu Tóra slibovala požehnání v tomto životě, dlouhý život, manželku, která mu dá hojnost dětí, bohatství, atd. Ale změna nastává pod vlivem helénismu – ve druhé Makabejské knize můžeme číst, že je vzkříšení mrtvých – je to myšlenka, kterou přijímá farizejský judaismus Ježíšovy doby.

Při našem druhém setkání v úterý 10. listopadu budeme uvažovat nad biblickým králem Saulem a nad  tím, jak tento král vyvolával ducha mrtvého Samuela – něco, co Tóra přísně zakazuje. Budeme se zamýšlet i nad Saulovým pronásledováním krále Davida i nad tím, jak David nechtěl nikdy zabít  pomazaného Páně, doslova Pánova Mesiáše. Saul byl tragická osobnost – a  to i jeho smrt. Poslušnost Božího zákona vede k pravdě a k životu.

V měsíci listopadu se nachyluje konec církevního roku a začátek adventu – v této souvislosti není bez zajímavosti zamyslet se při našem  třetím setkání dne 17.listopadu nad kapitolu čtyřicátou a částečně i  následujícími kapitolami proroka Izajáše, které mluví o velkém osvobození židovského národa z babylonského zajetí. Boží úmysly vedou k pokoji, osvobození a k vykoupení. A nad tím při tomto posledním listopadovém setkání budeme rozjímat.

                                                                                                                                                                       P. Josef Blaha SJ


Tip do vaší knihovny

Paolino Beltrame Quattrocchi, V úžasu z Nejvyššího, Karmelitánské nakladatelství 2015

Kniha je svěží duchovní životopis španělského trapisty Rafaela Baróna. Zemřel v poušti svatosti ve věku 27 let. Jan Pavel II. Jej blahořečil v r. 2009 jako patrona mládeže.

Život Rafaela byl plný zvratů a překvapení. Jeho povolání do kontemplativního řádu ovlivnil strýc. V klášteře se cítil velice šťastný, ale z důvodu vážné nemoci musel čtyřikrát klášter opustit, ale vždy se zase vrátil. Výjimečný osud Rafaela nám klade otázku: Proč jsou modlitba a Boží chvála někdy tak tíživá? Protože se nám nelíbí to, co je dobré. Vkus a chuť se musí vychovávat. Umíme toto přijmout?                                                   

                                                                                                                                                                          Jana Laudátová


Drobná, leč důležitá oznámení

1. listopadu bude setkání „Velké kafe“ po mši sv. v 9:00 hod.  Mši sv. v 17:30 hod. hudbou doprovodí Chrámový pěvecký sbor Ignis.

 2. listopadu (pondělí) při mši sv. v 19:00 hod. zazní Rekviem od Mozarta v podání Svatoignáckého sboru s doprovodem.

7. listopadu se koná Duchovní obnova pro dospělé od 9:00 do 14:00 hod. ve věži kostela (Ječná 2, Praha 2). Od 15:00 hod. je možnost adorace v kostele a od 15:30 hod. mše svatá. Doprovází P. Ludvík Armbruster SJ, který zve i ty, kteří nikdy duchovní obnově nebyli a neví, co je čeká. Lze přijít i na část programu. Obnova i katecheze jsou určeny také zájemcům mimo farnost. Akce je zdarma, není třeba se předem hlásit.

8. listopadu (neděle) v 18:30 hod. zazní v premiéře písňový cyklus: KAREL RUŽIČKA – ŠALAMOUNOVY PÍSNĚ pro mezzosoprán, saxofon a varhany. Účinkují: Virginie Walterová – mezzosoprán,  Roman Fojtíček – saxofon, Přemysl Kšica – varhany.

Setkání Společenství křesťanského života při kostele sv. Ignáce se budou konat 10. a 24. listopadu v místnosti č. 70 od 18:30-20:00 hod..

15. listopadu (neděle)   se koná koncert Requiem v podání sboru Šumavan.

28. listopadu (sobota)  je možnost výroby adventních věnců od 9:00 do 14:00 hod. v sále Ignáce Raaba. Zájemci si přinesou korpus na věnec, mašle popř. ozdoby, svíčky, vázací drátek a nůžky. Chvojí zajišťuje Duchovní zpráva.

29. listopadu je 1. neděle adventní a večer je možnost Adventního ztišení s ikonami.

Právní poradna je bezplatně k dispozici každou první a třetí středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (v případě zájmu do 19:00 hod.). Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková.

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ na telefonu 221 990 224 nebo na emailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo přímo paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.

* * *

V září jsme vstoupili do druhého roku Pastoračního plánu Arcibiskupství pražského věnovaného Nově pojaté spoluodpovědnosti farností a křesťanů. Znění plánu naleznete na www.apha.cz. Máte-li návrh k uskutečňování Pastoračního plánu v našem společenství, prosíme, vložte ho v písemné podobě do krabice v sakristii či napište na ignac@jesuit.cz.

Publikováno: 02.11.2015 11:56
Aktualizováno: 27.11.2015 20:15