Nedělní kázání

13.1.2018

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně C  – 13.1.2019 - Zjevení Boha - Iz 40, 1-5.9-11 - Tit 2, 11-14 a 3, 4-7 - Lk 3, 15-16.21-22, P. Pavel Bačo SJ

Slavíme dnes tento svátek Křtu Páně a může nás přitom zarážet jedna skutečnost, nebo jedna podstatná otázka, týkající se této události Ježíšova křtu:

Proč vlastně? Proč se Ježíš sám také podrobuje této proceduře?

Víme totiž, že Janův křest byl křtem pokání, aby byly odpuštěny hříchy (Lk 3,3). 

Kristus, který je svatý, který je Synem Božím, nepotřebuje žádné pokání. On je bez hříchu, nepotřebuje žádné odpuštění hříchů.

Odpověď na tuto otázku, proč se Kristus nechal u Jana pokřtít, nám naznačují už ta první dvě čtení dnešní liturgie slova.

V Izaiášově textu nám zní: „Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa"... "Hle, váš Bůh!" Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. 

V listu Titovi zase máme: Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem... 

V té události Ježíšova křtu dochází ke zjevení Boha. 

Je to další z mnohých potvrzení o tom, kým Ježíš je. Je nám dáno poznat, kdo za tím děním vězí, že je to Bůh, který je tady hlavním aktérem.

Svým způsobem je nám zde dovoleno nahlédnout do Ježíšova vnitřního života, do života Trojjediného Boha. Vnímáme přítomnost Ducha svatého i Otcův hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ (Lk 3,22)

Také je nám v této události ukázáno Ježíšovo poslání, kvůli kterému On přišel. Zatímco hříšníci byli symbolicky omýváni od svých hříchů ve vodách Jordánu, Kristus, když vstupuje do téže vody, tak stvrzuje, že přišel smýt hříchy celého světa, jak to ještě uslyšíme v modlitbě nad dary dnešní liturgie.

Křest vodou, která je v Písmu svatém symbolem jak smrti tak života, nám zase připomíná, že Ježíšovo poslání bude procházet smrtí na kříži ke vzkříšení, že moc smrti bude zničena tím, kdo je absolutním Pánem a Dárcem života.

Tato událost Ježíšova vlastního křtu, toto zjevení Ježíšovy identity nám všem dává naději. 

Je nám totiž zjeven Bůh, jehož dobrota a láska vedou k tomu, aby Svatý vydal sám sebe a přinesl těm, kdo vězí v zajetí hříchu a viny, odpuštění, vysvobození a novou nevinnost, aby nám lidem daroval podíl na své Božské svatosti. 
 Archiv kázání ve formátu PDF:

13.1.2019


Archiv kázání za rok 2018 (zip 7,7MB).

 

Publikováno: 08.01.2018 19:02
Aktualizováno: 15.01.2019 18:30