Promluva na neděli Křtu Páně C - 9. ledna 2022

(kostel sv. Ignáce v 9 hodin)

P. František Hylmar SJ

     
Milé děti,
během vánoční doby jsme se dívali na Pána Ježíše jako na malé děťátko v Betlémě a pak v dalších vyprávěních jako
na trochu větší dítě. Dnes už máme před očima Pána Ježíše dospělého, jak se nechává pokřtít od Jana Křtitele. Tím začíná svůj veřejný život, kdy nás učí nově žít a přináší nám spásu.

Vidíme v tom, že Bůh vstupuje do našeho života úplně pokorně a obyčejně jako my. Nejdřív se rodí jako každé jiné dítě a že musí růst jako každý jiný člověk. Dnes přichází s ostatními lidmi k Janu Křtiteli nenápadně, nikdo ho ještě neznal. Ale po křtu se na něj snesla holubice a z nebe se ozvala krásná slova: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ Bůh Otec Ježíše povzbudil k jeho dalšímu úkolu.

Bože, tvůj Syn Ježíš je člověk jako my, a přece je v něčem jiný, je opravdu tvůj a jde celým životem k tobě. Chceme se to od něj učit. A jsme ti dnes vděční, že i nám říkáš jako jemu, že nás máš rád. Děkujeme ti. Také my se ti chceme líbit, být vždy s tebou a dělat ti radost.

     Milí přátelé,
ve čtvrtek jsme slavili velkou slavnost Zjevení Pána a četli jsme evangelium o klanění tří mudrců. V tradici církve se ovšem i dva další úryvky evangelia: o Ježíšově křtu a o tom, jak na svatbě v Káně proměnil vodu ve víno, chápaly jako první projevy, zjevení, toho, kdo Ježíš je. Co můžeme najít v těchto třech tak rozdílných příbězích společného?  

Můžeme v nich vidět třeba to, že se Bůh zjevuje, projevuje se v nenápadných a obyčejných lidských situacích.
Na křesťanském Božím zjevení je nejzvláštnější právě to, že je jaksi obyčejné, že musíme na jednu stranu dávat pozor, aby nám neuniklo, ale na druhou stranu můžeme být rádi, že nám je Bůh v Kristu blízko jako člověk člověku.

Tři mudrci se klaněli Bohu v malém dítěti. Jako by dokázali skrze malého Ježíše vnímat neobyčejnost každého lidského života a také naději, že se v každém dítěti může projevit Boží moc a moudrost, že každé dítě může vnést do života druhých lidí něco neopakovatelně nového.

V Káně zase vidíme Ježíše na svatbě, kdy muž a žena spojují své životy, aby vytvářeli rodinu, ve které by na svět mohli přicházet noví malí človíčci. Ježíš je tam, kde se oslavuje odhodlání sloužit novému životu. A proměňuje vodu
ve víno k radosti svatebčanů. Voda a víno jsou symboly života. Voda znamením života přirozeného a víno, ve mši svaté Kristova krev, znamením života v Bohu.

A dnes u Jordánu máme před očima Ježíše ve frontě s hříšníky, kteří chtějí křtem vyjádřit dobrou vůli obnovit své životy s Boží pomocí podle Božích přikázání. Při svém křtu nám Ježíš naznačuje, že lidská slabost nemusí být překážkou v životě s Bohem. Že když svou slabost uznáme a požádáme Boha o pomoc, můžeme v jeho síle dokázat víc, než si myslíme. Změna je možná. U Jordánu se Ježíš připojil k tehdejším poctivým hledačům pravdy a dobra
a mezi nimi našel i své první následovníky. Proč nebýt jako oni?

Celá vánoční doba nám různými způsoby připomíná, že Bůh je opravdu s námi a blízko nás v těch nejobyčejnějších životních situacích. Ježíš od nás zatím nic nežádá, ale prostě vstupuje do toho, co i my prožíváme, aby byl s námi. Toto Ježíšovo mlčenlivé jednání má velikou sílu a přitažlivost a nenásilně nás zve k následování.

Ježíšovo narození a dospívání je znamením toho, že o Boží život v nás musíme pečovat, že se růst a zrání Božího života v nás a v lidské společnosti neobejdou bez naší spolupráce. Kde já mohu přiložit ruku k Božímu dílu mezi lidmi, aby zrálo a neslo dobré ovoce? Ježíš nám v příštích týdnech bude ukazovat, jak to dělal on.

Po křtu zaslechl z nebe slova: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení“. Musela mu přinést velkou útěchu. Určitě ho velice povzbudila. Skrze Ježíše říká něco podobného Bůh Otec i každému a každé z nás. „Ty jsi můj milovaný syn, ty jsi má milovaná dcera.“ Nechme dnes v sobě toto krásné povzbuzení znít a občas si ho připomeňme. A pozorujme, co to s námi bude dělat.

Ježíšův křest v Jordáně nám připomíná i náš vlastní křest, náš začátek života s Bohem. Můžeme dnes obnovit rozhodnutí a odhodlání dál na cestě s Bohem pokračovat a vytrvat.

Dobrý Bože, nazýváš dnes Ježíše svým milovaným Synem a povzbuzuješ ho k práci na našem vykoupení. I my jsme tvými dětmi, které máš rád. Chceme ti důvěřovat, že i naše životy mají hluboký smysl a chceme jako Ježíš objevit
a naplnit úkol, který od tebe máme. Pomáhej nám v tom, prosíme.  

Publikováno: 10.01.2022 07:17
Aktualizováno: 10.01.2022 07:18